Misja

Forum Kultury Mazowsze jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji i edukacji kulturalnej w regionie. Udział w Forum ma charakter społeczny.

Celami działania Forum są:

 • Wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
 • Promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
 • Reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji samorządowej.

Forum realizuje cele w szczególności poprzez:

 • Spotkania, seminaria, konferencje i giełdy projektów;
 • Prowadzenie działalności informacyjnej;
 • Promocja wydawnictw;
 • Inicjowanie i realizację partnerskich projektów w zakresie celów Forum;
 • Wyrażanie stanowisk w sprawach publicznych dotyczących animacji kultury;
 • Podejmowanie inicjatyw przy tworzeniu listy priorytetów, dokumentów strategicznych i innych rozwiązań związanych z rozwojem kultury na Mazowszu;
 • Współpracę z samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i osobami – aktywistami, animatorami kultury, akademickimi ośrodkami wiedzy w regionie i za granicą, zainteresowanymi celami Forum;
 • Udzielenie/Przyznanie patronatu Forum przy realizacji projektów kulturalnych.

Skomentuj


Skip to content